O projektu

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt implementace Krajského akčního plánu s názvem

„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Termín realizace od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.

Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání v Olomouckém kraji. Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z Krajského akčního plánu  (KAP č.  1) vytvořením 14 Krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety, které budou realizovat činnosti v oblastech:

 • Podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a snadnou adaptaci na měnící se sociální, ekonomické a environmentální podmínky.
 • Snižování nerovností ve vzdělávání.
 • Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů v kraji.
 • Podpora polytechnického vzdělávání (dále PVT) v rámci neformálního vzdělávání.
 • Podpora kariérového poradenství směrem k PVT.
 • Podpora budování partnerství v PVT, spolupráce škola zaměstnavatelů v oblasti PVT.
 • Podpora modernizace vybavení škol pro PVT a s tím související IT podporou.
 • Podpora matematické gramotnosti na školách s polytechnickým zaměřením.
 • Alespoň 35 % škol v kraji bude realizovat nějakou formu spolupráce se zaměstnavateli na minimálně základní úrovni.
 • Podpora rozvoje kariérového poradenství směrem k odbornému vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli.
 • Podpora modernizace vybavení odborných škol a s tím související IT podporou.
 • Rozšíření ICT vybavení škol a školských zařízení a konektivity v oblasti strukturované kabeláže i bezdrátových sítí.
 • Podpora rozvoje digitální gramotnosti žáků a studentů.
 • Podpora modernizace vybavení škol výpočetní technikou.
 • Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitální gramotnosti.
 • Podpora činnosti Centra celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).
 • Podpora výuky matematiky ve vazbě na přípravu pro profesní i občanský život.
 • Podporovat další vzdělávání pedagogů ve vazbě na výuku k rozvoji matematické a finanční gramotnosti.
 • Podpora výuky čtenářské gramotnosti jako nutné podmínky pro úspěšnou práci s odbornými texty.
 • Podporovat metodicky a finančně všechny typy zájmového odborného vzdělávání včetně vytváření nových soutěží a síťování škol a zaměstnavatelů. Podporovat rozvoj středisek technické zájmové činnosti, zejména na školách.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Zřízení center kolegiální podpory bude představovat posun v oblasti polytechnického vzdělávání jak pro jednotlivé zapojené školy (ZŠ, SŠ a VOŠ), tak pro rozvoj celého Olomouckého kraje. Dojde
k síťování škol, nejenom středních, ale i škol základních. Dojde k vytvoření doposud chybějících odborných metodických kabinetů, které jsou potřebné pro další rozvoj polytechnického vzdělávání
v kraji. Dojde k navázání efektivní spolupráce/síťování mezi zapojenými školami. CKP bude spolupracovat v rámci OK i na rozvoji gramotností a podporovat nadané žáky a aplikované pohybové aktivity.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech, včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání, s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.

Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím úzké spolupráce s odborně zaměřenými SŠ v oblasti volnočasových aktivit, ale i
v rámci povinné výuky. A v neposlední řadě díky zavedení metodické podpory pro rozvoj aplikovaných pohybových aktivit dojde k harmonickému rozvoji žáků jak po stránce duševní, tak fyzické.

Kraj hodlá více digitalizovat vzdělávání

Kraj hodlá více digitalizovat vzdělávání

Olomoucký kraj opět významně podpořil digitální vzdělávání. Letos již podruhé uspořádal konferenci akcentující aktuální trendy v odvětví. Konference s podtitulem Co by měl dnes Jan Amos na ploše se konala na začátku týdne v olomouckém Bea centru.

Aktivity v měsíci září - CKP 03 VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého, Šumperk

Aktivity v měsíci září - CKP 03 VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého, Šumperk

V měsíci září pokračovala realizace akčních plánů uspořádáním Metodického dne zaměřeného na využití kapesních počítačů ve výuce programování. Metodický den realizoval KICT a jeho součástí byla i sdílená výuka pro žáky i učitele ZŠ.